دوستان می توانند در مقابله با افسردگی کمک کنند

یکی از مسائلی که در افسردگی به سراغ افراد میاید، تمایل آنها برای تنها و فاصله گرفتن از دیگران است. بنابراین وقتی بتوانیم به فرد افسرده کمک کنیم که با گروه دوستان خود تعاملاتی بیشتری داشته باشد، قطعا میزان افسردگی او کاهش پیدا خواهد کرد. حواسمان باشد که افسردگی ما را در مسیری قرار میدهد که تمایل داریم در تنهایی خود فرو برویم. باور به این موضوع که دوستانی داریم که میشود روی آنها حساب کرد، قطعا از میزان تنهایی ما کم میکند. با افسردگی در تنهایی فرو نروید. سعی کنید ارتباط خود را با دوستانتان حفظ کنید. این موضوع باعث میشود تا در موقع نیاز به صحبت کردن فردی کنار ما باشد تا در مورد مشکلات خود با اون سخن بگوییم. بدترین چیز برای یک فرد افسرده دوری از اجتماع، گروه و محیط های دوستانه است چرا که تنهایی، خود عامل افزایش مشکلات فرد افسرده میباشد. توجه داشته باشید یکی دیگر از عوامل مهم کنترل و درمان افسردگی، کنترل استرس می باشد.

Leave a Reply